Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. Granicą jest bycie w drodze.
— Tove Jansson
Reposted fromretro-girl retro-girl viadzisniezasne dzisniezasne

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viadzisniezasne dzisniezasne
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadzisniezasne dzisniezasne
8846 24ed 400
Reposted fromoll oll viamore-than-a-memory more-than-a-memory
5510 c4c4 400
Od ilu ludzi trzeba się będzie jeszcze odzwyczajać?

Jeśli zawsze jest sama, kiedy potrzebuje Twojej pomocy, to nie dziw się, że później Cię już o nią nie prosi. Jeśli sama musiała iść przez mrok, to nie oczekuj, że ogrzejesz się później w jej światłości.

— Aleksandra Steć
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Nickie Zimov - Loathsome Passages (Oil on paper) (18x14 cm)
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
“ Jestem kiepska w byciu ważną. ”
— kurewsko kiepska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl