Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

1391 0526 400
Ewa Jarocka
Reposted fromhormeza hormeza viaguerriera guerriera
8954 21c7 400
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viatouchthesky touchthesky
7602 bf14 400
Reposted from4777727772 4777727772 viamilky-mist milky-mist
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża.
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted fromplayinglove playinglove viatouchthesky touchthesky
1247 e690 400
Jak coś...
Opłakujemy przyszłość, bo to łatwiejsze niż przyznanie, że jesteśmy nieszczęśliwi w teraźniejszości.
— Robyn Schneider - Dzień ostatnich szans.
Reposted fromnutt nutt viamilky-mist milky-mist

May 19 2019

Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać I złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa (...) I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tutaj sam.
— Dawid Podsiadło "Dżins"

May 18 2019

   bądź przy mnie blisko 
   bo tylko wtedy 
   nie jest mi zimno

   chłód wieje z przestrzeni

   kiedy myślę 
   jaka ona duża 
   i jaka ja

   to mi trzeba 
   twoich dwóch ramion zamkniętych 
   dwóch promieni wszechświata


— Halina Poświatowska
Reposted frommhsa mhsa viainmybetterworld inmybetterworld
Gdybym wiedziała, że tak trudno będzie puścić Twoją rękę, nie dotknęłabym jej.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasiostry siostry

May 15 2019

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.
— Rebecka Michaelson
Reposted fromlovvie lovvie viakurwajegomac kurwajegomac
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska
3626 00d8 400
takie Zośkowe <3
Reposted fromcreepandweirdo creepandweirdo vialenifca lenifca
1905 5bd0 400
Reposted fromgrobson grobson viaoutofmyhead outofmyhead
3597 27b1 400
Reposted frompiehus piehus viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl