Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

Musimy żyć. Żyć tak, by później nikogo nie musieć prosić o wybaczenie.
— Wiedźmin
3800 9ff6 400
Reposted fromrisky risky viajudelaw judelaw

"Jeśli masz córkę to nade wszystko staraj się ją nauczyć, że dżem za muchą nie lata i na siłę mężczyzny się nie zatrzyma, a tylko się upokorzy.

Córkę – bo dla Ciebie pewnie jest już za późno."

— PokolenieIkea
6163 fc0a 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viadontforgot dontforgot
2118 297d 400
Reposted fromtichga tichga viaRedHeadCath RedHeadCath
8601 1759 400
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
2530 b629 400
Reposted frompeper peper viabesomeoneelse besomeoneelse
2818 8ce0 400
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods
1249 7c7f 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viabesomeoneelse besomeoneelse

June 10 2017

7370 a7ff 400
Reposted fromkarahippie karahippie viaIriss Iriss
6405 cd47 400
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaIriss Iriss
Reposted fromshakeme shakeme viaIriss Iriss
5639 336e 400
Reposted fromtfu tfu vialittlefool littlefool
1614 6d2e 400
Reposted fromspring-flow spring-flow viaRedHeadCath RedHeadCath

May 29 2017

3833 6160 400
Reposted fromamatore amatore viayouaresonaive youaresonaive
8681 a741 400
Reposted fromholdommig holdommig viabesomeoneelse besomeoneelse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl