Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2019

6128 5f6b 400
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viakatisz katisz
2978 ed00 400
Reposted fromkarahippie karahippie viabruja bruja
Mówiłem ci, że była inna niż wszyscy. To, co kieruje życiem przeciętnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Postępowała tak, jak czuła, a czuła naprawdę wiele.
— Kate Morton - "Zapomniany ogród"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
Reposted fromFlau Flau viakatisz katisz
0240 41e3 400
Reposted fromciarka ciarka viaultrafioletowa ultrafioletowa
7773 f3a6 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaveritas1 veritas1
9809 5295 400
Taste of love
Reposted fromniente niente viaultrafioletowa ultrafioletowa

September 16 2019

0661 3f67 400
Reposted byrudgierd rudgierd
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem że musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz.
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromlovvie lovvie
0788 b147 400
Reposted fromcontigo contigo viafoodforsoul foodforsoul
9743 b7e8 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaOverseerSkretu OverseerSkretu
9747 bfe7 400
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viadzony dzony
9845 7e2e 400
Reposted fromonlyman onlyman viaSuckMyDick SuckMyDick
0139 932a 400
Reposted fromlaters laters viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl